Bezinning jeugdwerk


Bezinning jeugdwerk

In 2011 heeft het HGJB-bestuur een klankbordgroep ingesteld waarin predikanten uit de achterban van de HGJB en enkele HGJB-medewerkers zitting hebben.

 

De predikanten ds. W.J. Dekker, ds. M. Maas, ds. P.J. Teeuw en ds. A.L. van Zwet waren bereid zitting te nemen in deze klankbordgroep. Zij hebben in opdracht van het HGJB-bestuur een kritische reflectie gegeven op:

  • De verwoording van de identiteit van de HGJB in haar grondslag en of deze verwoording voor het gehele werkveld herkenbaar en betrouwbaar is;
  • De uitwerking en vertaling van deze grondslag in de producten van de HGJB.

 

Bevindingen klankbordgroep

In de bestuursvergadering van april 2012 zijn de bevindingen van de klankbordgroep besproken. De klankbordgroep gaf hierbij enige aandachtspunten mee als een aanmoediging om op een evenwichtige manier de grote woorden van Bijbel en belijden aan de orde te stellen in het materiaal en de activiteiten van de HGJB. 

 

 

De volgende bestuursbesluiten zijn genomen:

  • In overleg met de klankbordgroep zijn de bestaande teksten over de grondslag herschreven tot één samenhangende tekst die voor het hele werkveld herkenbaar en betrouwbaar beschrijft hoe de HGJB haar hervormd-gereformeerde grondslag in de praktijk wil uitwerken. Deze tekst wordt overgenomen.

  • De klankbordgroep heeft de HGJB aanbevolen om zich te richten op toerusting en voorlichting van medewerkers, vrijwilligers, gemeenten en leidinggevenden. Deze toerusting zou moeten gaan over de kennis van de grondslag en de leefwereld van jongeren en over de toepassing van de grondslag en de grondtoon binnen de gegeven context. Deze aanbeveling is overgenomen.

  • De klankbordgroep heeft de HGJB aanbevolen om in het aanbod van materialen en activiteiten te differentiëren; niet door het ontwikkelen van een tweede materiaallijn naast de huidige, maar door beter gebruik te maken van de diversiteit die het huidige materiaal al biedt en daarin aan te sluiten bij de context van de jongeren en gemeenten. Dit advies is overgenomen. Er wordt geen tweede materiaallijn voor de clubs en verenigingen ontwikkeld, maar met de aandachtspunten van de klankbordgroep zal de differentiatie doorwerken in de ontwikkeling en realisatie van alle producten.

In juli 2012 heeft het bestuur de gemeenten uit de achterban van de HGJB per brief op de hoogte gesteld van de genomen besluiten.

 

Artikel Waarheidsvriend

In december 2011 verscheen er een artikel in de Waarheidsvriend over de bezinning in de klankbordgroep.

 

Vier bezinningsavonden

 In januari en februari 2011 heeft de HGJB een viertal regionale bezinningsavonden gehouden. Deze avonden waren een eerste stap in de bezinning over het aanbod van de HGJB. Deze bezinning is gestart nadat de HGJB en de Bond voor Hervormde Zondagsscholen (BHZ) de samenwerking in de werkgroep Hervormd Jeugdcontact had beëindigd.

 

In Wezep, Bodegraven, Barneveld en Papendrecht is met predikanten, kerkenraadsleden en jeugdwerkleiders gesproken over de visie achter het materiaal en de activiteiten van de HGJB. Er was gelegenheid om wensen, behoeften en ervaringen ten aanzien van het aanbod van de HGJB te delen. Tot slot werd er ook teruggeblikt op het proces dat vorig jaar heeft geleid tot de opzet en beëindiging van het Hervormd Jeugdcontact.

Delen maar!