Wat is seksueel misbruik?


Wat is seksueel misbruik?

Bij seksueel misbruik denk je al snel aan de ergst denkbare vormen, zoals verkrachting of gedwongen masturbatie. Maar seksueel misbruik gaat verder. Denk bijvoorbeeld aan opmerkingen met een seksuele lading of onopzettelijk overschrijdend gedrag.

De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is:

"Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht."

Daarbij zijn vier punten belangrijk om te onthouden:

  1. Niet alleen fysieke aanraking valt hieronder, ook verbale seksuele toenadering.
  2. De intentie van degene die zulk gedrag vertoont, is niet belangrijk om te bepalen of het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kan wel van invloed zijn op de maatregelen die je ertegen neemt.
  3. Het gaat om de beleving van degene die het ondergaat: voelt die het gedrag als dwingend en /of ongewenst?
  4. In sommige gevallen is ook die beleving niet doorslaggevend: als er sprake is van een ongelijke machtsverhouding is het gedrag sowieso grensoverschrijdend. Ook als een jongere razend verliefd is en het gedrag juist wel wenst, kan er goed sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Betekent dit dat je een kind nooit meer kunt aanraken? Nee, dat zeker niet. Het ene kind is juist gebaat bij een aai over zijn bol of een troostende arm om zich heen, maar een ander kind houdt er niet van om aangeraakt te worden. Het is belangrijk dat we gevoelig zijn voor deze behoeften én grenzen.

Delen maar!