Grondslag


Grondslag

De HGJB draagt in haar naam de woorden Hervormd Gereformeerd. Deze woorden bepalen de identiteit van de organisatie. De betekenis van deze woorden komt tot uiting in de grondslag van de HGJB. Daarin staat dat de HGJB werkt in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in gebondenheid aan de gereformeerde belijdenisgeschriften die zijn aanvaard op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619.  

 

 

De grondslag in de praktijk

 De HGJB werkt in gehoorzaamheid aan Gods Woord, omdat de Bijbel het gezaghebbend Woord van God is. God openbaart zich in Zijn Woord. De HGJB gaat daarbij uit van de Bijbel alleen en in zijn geheel, sola en tota scriptura. Dat wil zeggen dat de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, voor zichzelf spreekt. De betekenis van de Bijbel is niet afhankelijk van mensen, van het verstand, de wil of het gevoel, de belangen of overtuigingen van mensen. Het Woord van God is een instrument van de Heilige Geest en kan ons bemoedigen, vertroosten en versterken, ons bestraffen, leren en een ontdekkende spiegel voorhouden.

 

Gereformeerd zijn betekent voor de HGJB ook een bijzondere verbondenheid met de belijdenisgeschriften die de gereformeerde traditie heeft voortgebracht. Deze geschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) zijn voor de HGJB een leidraad bij de uitleg van de Bijbel. Ze helpen om telkens opnieuw, in alle facetten van het bestaan, op Gods Woord betrokken te zijn. De geloofsinhoudelijke beslissingen van toen geven de richting aan waarin we gehoorzaam kunnen zijn aan de Bijbel in het dagelijks leven van nu.

 

 

Schepping, verdorvenheid, verlossing en herschepping

 De gehoorzaamheid aan Gods Woord is het fundament waarop de HGJB haar werk baseert. Het bepaalt hoe de HGJB naar de wereld en in het bijzonder naar kinderen, tieners en jongeren kijkt. De Bijbel wijst telkens op God, op wie Hij is en wat Zijn gang door de geschiedenis met mensen is. We geloven en belijden dat God een plan heeft met Zijn schepping en dat dit zal uitlopen op de volkomen openbaring van Zichzelf en Zijn Koninkrijk. Deze heilshistorische lijn verwoordt de HGJB met begrippen die van oudsher in de gereformeerde traditie geklonken hebben: schepping, verdorvenheid, verlossing, herschepping.

 

Wij geloven dat God de Schepper van hemel en aarde is. Hij sprak en het was er en Hij zag dat het goed was. Wij geloven dat wij in Adam in zonde gevallen zijn en gebroken hebben met God. De gehele schepping valt onder het juk van deze breuk. De breuk is vanuit de mens niet te herstellen.

 

Het herstel ligt geheel en al in Gods genadig handelen. Dit is verwoord in het begrip sola gratia. In Christus biedt God onvoorwaardelijk Zijn genade aan. God zond Zijn Zoon om alle dingen tot Zichzelf te verzoenen (Kol. 1:20). God werd mens. Jezus leefde volledig naar Gods bedoeling. Hij stierf voor onze zonden en nam de verdorvenheid op zich. Om te delen in deze verlossing is persoonlijk geloof in Christus nodig. God wil met ieder mens een verbond aangaan en roept hem tot bekering om zo Zijn koninkrijk binnen te gaan (Matth. 4:17). Gods genade is onvoorwaardelijk, dat wil zeggen niet afhankelijk van onze daden, ons verstand, onze wil of ons gevoel. Hij is het die het geloof wekt, waardoor wij mensen ja en amen zeggen op Zijn aanbod van genade en ons overgeven aan Hem die eerst gesproken heeft. De vruchten van dit geloof zijn rechtvaardiging en heiliging, vergeving van zonden en dagelijkse bekering. Deze herschepping heeft als doel dat de mens telkens weer betrokken wordt op het Woord en de beloften van God. In de dagelijkse omgang met God en Zijn Woord mag ieder mens groeien in genade en vernieuwing van heel zijn leven: verstand, wil en gevoel. De Heilige Geest zorgt ervoor dat de relatie met God werkelijkheid wordt in het leven, dat de mens zich Zijn heil mag toe-eigenen. Deze heilsorde wordt in de Heidelberger Catechismus kernachtig en krachtig verwoord met drie begrippen: ellende, verlossing en dankbaarheid.

 

De werkelijkheid van ons zondige bestaan wordt stap voor stap herschapen. Dat gaat niet volgens een bepaald programma. Ellende, verlossing en dankbaarheid volgen elkaar niet simpelweg in de tijd op. Alle drie zijn ze op elk moment van invloed in het leven van een gelovige. Het bestaan van een gelovige kent daardoor wel een bepaalde spanning. Aan de ene kant hebben we te maken met het feit dat we zondige mensen zijn en onder invloed staan van de wereld waarin wij leven. De Bijbel is dan een kritische spiegel voor ons leven. Aan de andere kant is er in de Bijbel een troostvol getuigenis dat God de herschepping in Christus voltooid heeft en dit met Zijn Geest in ons wil realiseren. We mogen uitzien naar een toekomst waarin de hemel en aarde herschapen zullen zijn en zullen voldoen aan Gods bedoeling.

 

 

Grondhouding

De hierboven geschetste lijn bepaalt de doelstellingen van de HGJB:

  • We willen jongeren vertrouwd maken met de kernbegrippen van de heilsgeschiedenis;
  • We willen hen laten ontdekken dat zij, hoewel zij, zoals het klassieke doopformulier dat verwoordt, in zonden ontvangen en geboren zijn, als volwaardige leden van de gemeente ook kinderen van het verbond zijn aan wie God zijn belofte gestand wil doen;
  • Wij willen hen laten ontdekken dat wanneer zij met Jezus Christus leven, zij ook leven met God en dat dit vraagt om bekering en om heiliging;
  • We willen hen laten zien dat de gereformeerde traditie een rijke en evenwichtige bron is die hen kan helpen bij het vinden van antwoorden op vragen die bij hen leven;
  • We willen hen leren hun geloof en belijdenis uit te dragen en levende getuigen van Christus te zijn in deze wereld;
  • We willen de mensen in de gemeente die om jongeren heen staan (kring van verbondenheid) handreikingen bieden om bovenstaande te doen.

Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema's en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezinsmateriaal, in programma's voor clubs en verenigingen, in artikelen van het blad Generator, in de liederenkeuze voor de HGJB-bundel Op Toonhoogte, enzovoort, enzovoort.

 

Natuurlijk gaat het niet allemaal goed of vanzelf. De spanning tussen gebrokenheid en herschepping gaat de HGJB niet voorbij. Daarom is de grondhouding dat wij met gevouwen handen willen zoeken naar wegen die de Bijbel voor jongeren opent en hen laten zien welke rijke beloften God in Christus Jezus geeft. We willen ons werk doen in afhankelijkheid Hem, wetend dat Hij in Zijn soevereiniteit niet afhankelijk is van ons mensen.

Delen maar!