Verantwoording


Verantwoording

We zien het als onze roeping om jongeren te leren leven voor Gods aangezicht en hun kerkelijke gemeenten hierbij te ondersteunen. In ons werk, hoe het ook is vormgegeven of wordt uitgevoerd, staat steeds het Woord van God, de Bijbel, centraal.


Beleidsplan

In het beleidsplan 2015 - 2018 'Bron van Leven' staat beschreven hoe de grondslag, doelstelling en missie worden uitgewerkt in concrete projecten en activiteiten. Een verantwoording hierover geven we jaarlijks in het publieksverslag en de jaarrekening.


Het beleidsplan is ontstaan door ontmoetingen en gesprekken met predikanten, leidinggevenden in het jeugdwerk en direct betrokkenen bij de HGJB. Het is ons verlangen dat de inhoud van dit beleidsplan niet alleen focus geeft voor de HGJB als organisatie, maar ook gemeenten helpt om richting te geven aan het jeugdwerk van de komende jaren.

 

ALV

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) worden het publieksverslag en de jaarrekening door het bestuur besproken met de Ledenraad.

 

Bestuur

Het bestuur ziet toe op en is verantwoordelijk voor het handelen van de werkorganisatie. Zij vormt een bestuur op afstand wat inhoud dat zij op hoofdlijnen de HGJB bestuurt. De werkorganisatie heeft binnen de kaders zoals gesteld door het bestuur handelingsvrijheid.   

 

Saliëring en beloning

  • De HGJB volgt de CAO Welzijn.
  • Saliering en inschaling van medewerkers vindt plaats op basis van de CAO Welzijn.
  • Het salaris van de directie wordt jaarlijks in het publieksverslag verantwoord. 
  • Bestuurs- en ledenraadfunties zijn onbezoldigd.
  • Het RSIN nummer van de HGJB is LN 002612513.

 ANBI

De Belastingdienst heeft de HGJB verklaard tot ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie vindt u hier.

 

Downloads


Publieksverslagen (middels ons ledenblad Dichtbij)


Financiële jaarrekeningen

Delen maar!