Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Bijbelleesrooster 

Doorgaan (of beginnen) met geloven

Met onderstaand bijbelleesrooster richten we ons vooral op gebruik in gezinnen (gesprek aan tafel), maar je kunt het ook in je eentje gebruiken. Dit bijbelleesrooster is speciaal gemaakt voor deze weken, waarin we geconfronteerd worden met het Coronavirus.

Dag 1 - Luisteren naar God

We maken dingen mee die we nooit eerder hebben meegemaakt. Het Coronavirus houdt ons in zijn ban. Terecht dat we ons daar druk om maken. Begrijpelijk ook als we er bang van worden. Als we één ding maar blijven doen: we moeten doorgaan met geloven in God! Of misschien moeten we ermee beginnen…?

 

Lezen – Lukas 10:38-42

Maria en Martha hebben hier niet te maken met ziekte ofzo. Toch is Martha erg bezorgd en maakt ze zich druk over veel dingen. De Heere Jezus zet haar even stil, zoals wij nu ook stilgezet worden: ‘Maar één ding is echt nodig!’ Dat begint met luisteren naar God!

 

Gesprek

 • Je weet misschien wel wat dat ‘ene ding’ is. Zeg het eens met je eigen woorden!
 • Wat zou je juist nú – maart 2020 – aan dat ene ding kunnen hebben? Wat zegt de Heere Jezus er in deze verzen over?

Gebed

‘Heere, we zijn bezorgd over het Coronavirus. Helpt U ons om juist ook nu niet te vergeten wat het allerbelangrijkste is: dat we naar U luisteren!’

Dag 2 - De wereld behouden

Sommige christenen zeggen dat het Coronavirus een oordeel van God is. De wereld is zó zondig dat Hij een wake-up call wil geven om mensen tot bekering te brengen. Nou moeten we altijd heel voorzichtig zijn met dit soort uitspraken. Maar dat we in het algemeen van het oordeel verlost moeten worden (dus ook zonder het virus), dat laat de Bijbel wel zien.

 

Lezen – Johannes 3:16-21

Wat we vandaag lezen, komt uit het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus. Het wordt wel de kern van het evangelie genoemd. Vers 16 is de moeite waard om uit het hoofd te leren! Laten we vooral doorgaan – of beginnen met – dit te geloven!

 

Gesprek

 • Wat zegt de Heere Jezus hier over God? Is Hij vooral ‘liefdevol’ of vooral ‘streng’?

Gebed

‘Heere, dank U dat U Uw Zoon naar deze wereld hebt gestuurd – niet om haar te veroordelen, maar om haar te redden. Vergeef ons dat we dat wel eens vergeten.’

 

Dag 3 - Altijd bij ons

Wat er deze weken gebeurt, is natuurlijk heel vervelend. We moeten niet net doen alsof er niks aan de hand is. En als we ons zorgen maken, mogen we vragen of God ons daarbij wil helpen.

  

Lezen – Psalm 16:1, 5-11

David heeft deze psalm gemaakt op een moment dat hij het heel moeilijk heeft. Lees maar in vers 1: niet voor niks vraagt hij of God hem wil bewaren. Maar juist dáárom is het best bijzonder wat hij verder schrijft. 

  

Gesprek

 • Lees vers 5-11 nog een keer met elkaar. Laat iedereen één regel kiezen die hij of zij juist nú het mooist vindt.
 • Deel met elkaar wat je gekozen hebt. 

Gebed

‘U heeft ons niet beloofd dat ons nooit wat kan overkomen, Heere. Maar wel dat U altijd onze God wilt zijn en dat we bij U veilig zijn. Dank U wel, daarvoor!’

 
 

Lezen – Johannes 3:16-21

Wat we vandaag lezen, komt uit het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus. Het wordt wel de kern van het evangelie genoemd. Vers 16 is de moeite waard om uit het hoofd te leren! Laten we vooral doorgaan – of beginnen met – dit te geloven!

 

Gesprek

 • Wat zegt de Heere Jezus hier over God? Is Hij vooral ‘liefdevol’ of vooral ‘streng’?

Gebed

‘Heere, dank U dat U Uw Zoon naar deze wereld hebt gestuurd – niet om haar te veroordelen, maar om haar te redden. Vergeef ons dat we dat wel eens vergeten.’

 

Dag 4 - Tekenen van de eindtijd

Nog zo’n lastige vraag over het virus: is het misschien een teken van de eindtijd? Is het een signaal dat de Heere Jezus aan het terugkomen is?

 

Lezen – Mattheüs 24:3-14

Boven dit gedeelte staat ‘De tekenen van het einde van de wereld’. Het zijn woorden van de Heere Jezus tegen de discipelen. Let erop dat de tekenen die Hij hier noemt, in elke periode van de geschiedenis te zien zijn geweest, dus niet alleen nú!

 

Gesprek  

 • Hoe reageer jij op deze verzen? Kies bijvoorbeeld uit: schrik, niks nieuws, hoop, oppassen, bang en blij.
 • Wat vind je van deze stelling? Het Coronavirus is inderdaad een teken van de eindtijd, net zoals de andere tekenen die we voortdurend om ons heen kunnen zien! Jezus komt terug!

Gebed

‘Heere, we weten dat U een keer terugkomt naar deze aarde. Dat kan morgen zijn, maar ook over vijfhonderd jaar. Geef dat we er altijd klaar voor zijn!’

Dag 5 - Onze ziekten

We zouden bijna vergeten dat we op dit moment in de lijdensweken leven, dat is de periode waarin we extra nadenken over het lijden van de Heere Jezus. Goed om daar juist ook nu bij stil te staan.

 

Lezen – Jesaja 53:3-6

De profeet Jesaja beschrijft hier het lijden van de Heere Jezus. Let vooral ook op vers 4: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen.’ Zou dat ook niet gelden voor het virus? Als wij daardoor getroffen worden, staan we daarin niet alleen!

 

Gesprek

 • Wat zou God ons door dit gedeelte speciaal in deze periode te zeggen kunnen hebben?
  • Staat er in dit gedeelte iets waarmee Hij jou wil bemoedigen?
  • Staat er in dit gedeelte iets waarmee Hij jou wil wakker schudden?

  Gebed

  ‘Heere, we belijden dat ziekten door de zondeval van de mens hun intrede hebben gedaan. Maar we danken U ook dat U de straf van onze zonden hebt gedragen.’

  Dag 6 - Bidden en danken

  Hoe moeten we leven in deze confronterende tijd? Wat we op de eerste dag al zeiden: we moeten vooral ‘gewoon’ doorgaan met geloven in God – of ermee beginnen. Misschien helpt het wel om daar bewuster mee om te gaan. Dat zou natuurlijk niet verkeerd zijn.  

   

  Lezen – Kolossenzen 1:9-14

  Dit gedeelte gaat niet over een crisis ofzo. Paulus bidt en dankt hier voor de christenen in Kolosse. Maar dit gebed is ook voor ons belangrijk, of er nu wel of niet een virus is.

   

  Gesprek 

  • Kies uit dit gedeelte één gebeds- of dankpunt dat jij voor jouzelf op dit moment het meest belangrijk vindt.
  • Deel dat met elkaar. 

  Gebed

  Bid en dank voor wat jullie zojuist genoemd hebben.

  Dag 7 - God loven

  Geloven heeft alles te maken met lovenGod loven. Er is altijd reden om God te loven, omdat Hij in alles te vertrouwen is, óók ten tijde van het virus. En als je dat moeilijk vindt, moet je er maar aan denken hoe Hij in het verleden heeft laten zien dat Hij te vertrouwen is 

   

  Lezen – Psalm 145:1-9 en 17-21

  David heeft in zijn leven best ellendige dingen meegemaakt. Maar als hij aan God denkt, kan Hij alleen maar positieve dingen over Hem bedenken. In deze psalm noemt hij er heel wat.

   

  Gesprek

  • In de verzen die we lezen, noemt David de volgende eigenschappen van God. Kies de eigenschap die jou op dit moment het meest aanspreekt.
  1. Zijn grootheid
  2. Zijn macht
  3. Zijn heerlijkheid
  4. Zijn gerechtigheid
  5. Zijn goedheid
  6. Zijn barmhartigheid
  7. Zijn rechtvaardigheid
  8. Zijn goedertierenheid (liefde)
  9. Zijn nabijheid
  10. Zijn verlossing
  11. Zijn bewaring
  • Deel met elkaar welke eigenschap jullie gekozen hebben. Kun je erbij vertellen waarom je deze eigenschap gekozen hebt.

  Gebed

  ‘Heere God, juist nu loven wij Uw Naam. Dank U dat U nabij allen bent die U aanroepen. Help ons om in dat vertrouwen te leven.’

  Dag 8 - Wat een voorrecht

  ‘Door de Corona-crisis ervaar ik het als een groot gemis dat ik niet met God ben opgevoed’, schreef iemand in de NRC. En in De Wereld Draait Door zei een cabaretier: ‘Kon je nou maar geloven dat het iets met God te maken had…’ Wat een voorrecht is het dan dat jij mag nadenken over God in deze spannende weken.

   

  Lezen – Psalm 62:1-3, 6-9

  In de verzen die we níet lezen, blijkt dat David deze psalm geschreven heeft in een erg moeilijke situatie. Er waren dus genoeg redenen voor zijn ziel om helemaal in de war te zijn. Toch schrijft hij: ‘Mijn ziel is stil voor God.’

   

  Gesprek

  • Wat denk je dat het betekent als je ziel stil is (zwijgt) voor God?
   • Dat je rustig afwacht wat Hij gaat doen.
   • Dat je Hem geen dingen gaat verwijten.
   • Dat je van binnen rustig (niet angstig) bent.
  • Lees de verzen nog eens met elkaar. Kies het vers dat jij voor vandaag en morgen wilt onthouden.

  Gebed

  ‘Heere, dank U dat mijn rots en mijn heil bent, mijn veilige vesting. Geef mij van Uw Heilige Geest, zodat ik dat juist in deze tijd nog meer ga geloven dat ik veilig ben bij U.’

  Dag 9 - In quarantaine

  Wist je dat ‘quarantaine’ veertig betekent? Dat was vroeger de tijd dat iemand in afzondering moest leven om besmetting met bijvoorbeeld de pest te voorkomen. In de Bijbel speelt het getal veertig ook een belangrijke rol. En in de kerk worden de lijdensweken wel ‘veertigdagentijd’ genoemd. Het is de periode waarin we nu zitten. Goed om daarbij stil te staan.

   

  Lezen – Mattheüs 26:36-41

  We zijn in dit gedeelte in afzondering (quarantaine) met Jezus in de hof van Gethsémané. Laten we proberen met Hem te waken en te bidden, opdat we niet in verzoeking komen.

   

  Gesprek

  • De Heere Jezus vertelt de drie discipelen dat Hij erg bedroefd en bang is. Hij vraagt hen met Hem te waken. Met welke toon denk je dat Hij in vers 40 tegen Petrus zegt: ‘Kon u dan niet één uur met Mij waken?’ Denk bijvoorbeeld aan: boos,  verdrietig, bewogen, verontwaardigd, begripsvol, verbijsterd of anders, namelijk…
  • Wat vind je er zélf van dat de discipelen in slaap vielen?
  • Lukt het jou om in deze periode met Jezus te waken en stil te staan bij Zijn lijden?

  Gebed

  ‘Heere Jezus, we vallen in geestelijke zin zo gauw in slaap. Dan vergeten we hoe U voor ons geleden heeft. Vergeef ons dat, Heere! Help ons om juist ook in deze periode ‘wakker’ te blijven met U!’

  Dag 10 - Zuchten in hoop

  God heeft de schepping goed gemaakt. Maar als het virus ons iets laat zien, is het wel dat de schepping niet meer is zoals God haar bedoeld heeft. Is dat geen hopeloze situatie?

   

  Lezen – Romeinen 8:18-25

  Om gelijk maar antwoord op deze vraag te geven: het bijbelgedeelte van vandaag laat zien dat het níet hopeloos is! In vers 21 heeft Paulus het over de hoop (= zekerheid) dat de schepping bevrijd zal worden. Voor een beter begrip: de ‘hem’ van vers 20 is God (dus beter: ‘Hem’!). Hij is het die de schepping heeft onderworpen aan de zinloosheid, na de zinloze keuze van Adam. Maar wel ‘in hoop…’!

   

  Gesprek

  • De schepping wordt hier voorgesteld als een persoon: ze verlangt, ze verwacht, ze is aan de zinloosheid onderworpen, ze heeft hoop, ze zucht, ze is in barensnood… Stel je eens voor dat de schepping in gesprek kon gaan met de kinderen van God (vers 19) Wat zou ze tegen hen zeggen of aan hen vragen, denk je?
  • Ook ‘wijzelf’ zuchten, zegt Paulus in vers 23-25. In deze verzen noemt hij daarbij verschillende kernwoorden. Welke kernwoorden zijn dat, en welke daarvan vind je voor jouzelf op dit moment het meest belangrijk?

  Gebed

  ‘Heere God, in deze weken zuchten we over het virus. Maar we danken U dat het een zuchten in hoop mag zijn. Help ons daarin te volharden.’

  Dag 11 - Jezus overwinnaar

  Op Facebook werd een filmpje gedeeld van een groep christenen die in hun woonwijk het lied ‘Jezus overwinnaar’ zongen (Opwekking 832). Raar om dat juist in deze tijd aan de wereld voor te houden? Of juist niet?

   

  Lezen – Romeinen 8:31-32, 37-39

  In Paulus’ tijd kregen de gelovigen te maken met nare dingen. Ook bij ons lijkt het soms dat er veel dingen ‘tegen ons’ zijn: ziekte, allerlei dingen die we nu meemaken (‘tegenwoordige dingen’) of die misschien nog wel komen (‘toekomstige dingen’). Wie zal het zeggen? Of beter: wat zullen wij daarover dan zeggen?

   

  Gesprek

  • Lees vers 31 en 37 nog eens. Wat vind jij? Ben je het met Paulus eens? Kies bijvoorbeeld één van de volgende reacties:
   • ‘Dit vind ik heel moeilijk om te geloven.’
   • ‘Ja, dit geloof ik met heel mijn hart.’
   • ‘Ik geloof het, maar ik ervaar het niet zo.’
   • ‘Ik weet niet of ik dit geloof.’
   • ‘Nee, dit geloof ik niet (op deze manier).’

  Gebed

  Breng gewoon maar je vragen, ongeloof, twijfel of geloof bij de Heere God. Zeg tegen Hem wat je erover aan Hem kwijt wilt. 

  Dag 12 - 'Let een beetje op elkaar'

  Vorige week sprak premier Rutte ons toe. Hij vertelde over de aanpassingen die we allemaal vanwege het Coronavirus moeten doen. Zijn toespraak eindigde met een vriendelijke oproep: ‘Let een beetje op elkaar.’

   

  Lezen – Filippenzen 2:1-4

  Paulus zit in de gevangenis in Rome. Hij weet niet of hij zal sterven, of dat hij mag blijven leven. In de gevangenis schrijft hij een brief aan de kerk in Filippi. Hij vertelt dat hij blij met hen is. Maar ook, dat hij helemaal blij zou zijn als ze… Ja, wat eigenlijk?

   

  Gesprek

  • In vers 2-4 noemt hij drie dingen die hem blij zouden maken. Welke hebben we in deze tijd volgens jou het meest nodig?
  • In vers 1 noemt hij drie redenen voor zijn verzoek. Welke vind jij het belangrijkst?
  • Bedenk met elkaar wat je vandaag wilt doen (of juist laten) voor de mensen om je heen.

  Gebed

  ‘Dank U dat U voor ons zorgt en dat U ons leidt door Uw Heilige Geest. Helpt U ons om niet alleen voor onszelf te zorgen, maar om er ook voor anderen te zijn!’

  Dag 13 - Hoe overleef ik piekermomenten?

  Heb jij dat ook wel eens: dat je maar blijft piekeren over dingen? Wat nu als je ziek wordt… Of: stel dat het bedrijf failliet gaat! En als je het schooljaar niet haalt, hoe moet het dan verder? Veel mensen maken zich zorgen. Maar wat kún je eigenlijk met die zorgen? Ze kunnen je leven niet veranderen, maar maken je vaak wel somber.

   

  Lezen – Filippenzen 4:4-7

  Gisteren lazen we dat Paulus alle reden had om zich zorgen te maken. Toch kan hij blij zijn, waar hij ook is en wat er ook gebeurt. Hoe? Dat lees je in het laatste hoofdstuk van zijn brief aan de kerk in Filippi.

   

  Gesprek

  • Denk je dat Paulus deze verzen ook aan ons in deze weken had kunnen schrijven, dus: ‘Verblijd je ook nu, ondanks het virus!’? Waarom (niet)?
  • Kies uit deze verzen één zin die jou helpt om niet somber te zijn.

  Gebed

  ‘Heere God, wij maken ons zorgen om ….(vul zelf in)… . Wij verlangen ernaar dat … (vul zelf in) … . Wilt U voor ons zorgen? Dank U wel dat we veilig zijn bij U en dat U ons Uw vrede wilt geven.’

  Dag 14 - Train je gedachten

  Iemand ontdekte eens dat je hersenen ‘vol’ raken als je piekert. Niet met vrolijkheid, maar met sombere dingen. Negatieve gedachten zorgen er ook voor dat je minder gezond bent. Salomo zei: ‘Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.’ (Spreuken 17:22) Wil je graag gezond(er) zijn en blijven? Ga dan eens aan de slag met je gedachten!

   

  Lezen – Filippenzen 4:8-9

  De wetenschappelijke onderzoeken die wij nu kennen, waren voor Paulus nog niet bekend. Maar hij heeft een geweldig advies voor jouw gedachtentraining. Het mooie is dat je God eert als je dit gaat doen!

   

  Gesprek

  • Welke tip geeft Paulus? Bedenk een voorbeeld uit jouw leven waarbij je zijn tip toe kunt passen. Hoe ga je dat doen?
  • Klopt de volgende stelling bij deze verzen, denk je? Paulus bedoelt niet dat je alleen aan leuke dingen moet denken. Waar (in deze verzen) blijkt dat deze stelling wel of niet klopt?

  Gebed

  ‘Heere God, dank U wel voor het goede dat U geeft, zoals …. (vul zelf in)… . Dank U dat U zélf bij ons wilt zijn. Leert U ons om elke dag te denken aan alles wat goed en mooi is en U ervoor te danken. Want U verdient de eer!’

  Welkom bij de HGJB

   

  Prins Bernhardlaan 1

  3722 AE Bilthoven

   

  030 - 228 54 02

  ma t/m do: 9.00-16.30 uur

  vr: 9.00-13.00 uur 

   

  info@hgjb.nl

   

  NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

  NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

   

  RSIN 00.26.12.513

  Blijf op de hoogte

  Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

  © 2019 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy